DomůKontakt  . 

 
 
       
       

Úvod

Novinky
Kuchařka
Z čeho vařit
Restaurace
Citáty
Argumenty
Zdraví
Slavní vegetariáni
Odkazy

Videa

Otázky a odpovědi

Chat
Návštěvní kniha

 

Home | Citáty

Citáty o vegetariánství

 

 

Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a pomyslí si - vždyť jsou to jen zvířata.

Theodor Wiesengrund Adorno
filosof
 

Otázka není: Jsou schopna myslet? ani Jsou schopna mluvit?, ale Jsou schopna trpět?

Jeremy Bentham


Snad jednou nadejde den, kdy i zbytku živoucího stvoření budou vrácena práva, která mu mohla býti odňata pouze tyranií. Francouzi již prokázali, že tmavá barva kůže není žádným důvodem k tomu, aby byla lidská bytost ponechána bez ochrany svévoli kdejakého trýznitele. Snad si jednoho dne nakonec uvědomíme, že ani počet nohou, ochlupenost pokožky nebo zakončení os sacrum nejsou dostatečným důvodem k tomu, abychom témuž osudu ponechali kteroukoli citlivou bytost. Neboť podle jakého jiného znaku bychom měli načrtnout hraniční čáru? Měla by to být schopnost uvažovat, nebo snad schopnost hovořit? Dospělý pes nebo dospělý kůň jsou mimo jakoukoli pochybnost mnohem rozumnější i mnohem společenštější než novorozenec starý jeden den, jeden týden, či dokonce jeden měsíc. Ale i za předpokladu, že by tomu bylo jinak, změnilo by se na věci něco? Otázka totiž nezní Mohou myslet? ani Mohou hovořit?, nýbrž Mohou trpět?

Jeremy Bentham
 


Vegetariánství je způsob života, ke kterému bychom všichni měli směřovat. Kvůli vlastnímu ekonomickému přežití, kvůli fyzické pohodě a zdraví a kvůli ochraně duchovních hodnot.

Thomas Berry
teolog


Lidé, kteří jedí maso jsou odpovědní za všechno utrpení pramenící z jedení masa. Toto utrpení je způsobeno tím, že užíváme cítící bytosti jako potravu. Jsou odpovědni za všechny hrůzy a mučivý strach, který musí ta nešťastná stvoření prožívat, jen aby uspokojila lidské chutě...Všechno utrpení je zaznamenáváno jako důkaz proti lidstvu; překáží a zdržuje rozvoj člověka.

Annie Besant
ang. filosofka, humanistka a soc. reformátorka
 


"Zvířata... Jak zoufale brání svá žalostná těla, která pro nás jsou jen pouhým obědem, ale pro ně je to samotný život."

T. Casey Brennan


Z obavy před tím, aby neuvedl živé bytosti do stavu smrtelného strachu, nechť bódhisattva, praktikující dosažení soucitu, se zdržuje jedení masa

Buddha


To, že jsem se stal vegetariánem, byla jedna z nejlepších věcí, které jsem v životě udělal.

Jan Burian


Držet si zvíře, abych ho mohl sníst, to znamená zradu.

Edward Carpenter
dramatik


Jak dlouho trvalo, než se odbouralo otroctví, které dlouhý čas. "civilizovaný" svět přijímal jako něco zcela samozřejmého. Myslím, že stejně tomu bude s pojídáním zvířat.

Linda McCartney


Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián.

Paul McCartney


Jsem přesvědčen, že společnost se jednou bude ohlížet zpět na lidskou aroganci a krutost vůči zvířatům se stejným děsem a nechápavostí, kterou dnes vyhrazujeme zvěrstvům spáchaným na lidských bytostech.

otec John Dear, S.J.


Cožpak nemáme potraviny bez krveprolévání? Cožpak to neznamená, posilovat lidi ke krutosti, když se jim povolí vrážet zvířatům nůž do srdce?

Denis Diderot
filosof, spisovatel


Stejně dobře, jako jíme zvířecí těla, bychom mohli jíst i lidská

Diogenes


Etika je bezmezná, rozšířená odpovědnost vůči všemu co. žije.

Eugen Drewermann
teolog


Jsem vegetarián a zásadně odmítám alkohol z důvodů, abych mohl co nejvíce využít svůj mozek.

Thomas Alva Edison
fyzik


Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce. Dokud nepřestáváme ubližovat všem ostatním živým bytostem, jsme stále divoši.

T. A. Edison


Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi více než přechod na vegetariánskou stravu.

Albert Einstein


Je smutné vidět, že vegetariánský způsob života by svým čistě fyzikálním účinkem na lidskou povahu nanejvýš pozitivně ovlivnil velkou část lidstva.

Albert Einstein


Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník.

Ralph Waldo Emerson


Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.

František z Assisi


Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty

Mahátmá Gándhí
státník a politik


Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky.

Mahátmá Gándhí


Čím bezbrannější je živá bytost, tím větší nárok má na lidskou ochranu před lidskou krutostí.

Mahátmá Gándhí


Jediný způsob, jak žít, je nechat žít.

Mahátmá Gándhí


Jako obyvatelé této planety máme povinnost chovat se laskavě, s milostí a láskou ke všem druhům živých bytostí. Bolest, kterou trpí zvířata kvůli lidské krutosti, je nad lidské chápání. Prosím vás, pomozte skoncovat s tímto šílenstvím!

Richard Gere


Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům.

Viktor Hugo
básník, dramatik


Pokud Vám nějaký "odborník" bude tvrdit, že vegetariánství poškozuje zdraví, tak vám buď záměrně lže nebo je natolik hloupý, že nikdy ani nepřemýšlel o obsahu desítky let trvajících výzkumů, pokud je vůbec četl.

Dr.Tomáš Husák


A maso zabitých zvířat v jeho těle se stane jeho vlastním hrobem. Protože, pravím vám, kdo zabíjí, zabíjí sama sebe a kdokoli jí těla zabitých zvířat, jí tělo smrti

Ježíš
(z esejského Evangelia míru)


Teď už se na tebe mohu dívat klidně; už tě nejím (při pohledu na rybu v akváriu)

Franz Kafka


Naši vnuci se nás jednoho dne zeptají: Kde jsi byl při holocaustu zvířat? Co jsi udělal proti těmto strašným zločinům? Po druhé již nebudeme moci přijít se stejnou výmluvou, že jsme o tom nevěděli.

Helmut Kaplan


Sto let po osvobození černochů představovala myšlenka osvobození zvířat znovuzrození ideálu svobody, rovnosti a bratrství. S úžasem jsme si uvědomili, že zvířata, která jsme po generace vnímali spolu s nerosty a stromy jako inventář světa, jsou naši bližní, človíčkové v kožíškách.

Erazim Kohák
filosof


Dávám přednost bezmasé stravě a snažím se, abych Zemi svým žitím nezatěžovat zbytečně. Dám přednost růžičkovým kapustám a květáku, protože se za nimi neskrývá celá hrůza jatek a masné výroby. Nenakupuji v holešovické tržnici, protože vím, kolik zažila utrpení, když tu ještě byla jatka.

Erazim Kohák


Skutečná morální zkouška lidstva, zkouška, jež je základem všeho ostatního, je právě vztah k těm, kteří jsou odkázáni na naši milost - ke zvířatům. Na tomto poli lidstvo utrpělo úplnou porážku, tak velikou, že všechny ostatní pramení z ní.

Milan Kundera


Přijde čas, kdy lidé budou cítit takový odpor k masu zvířat, jaký cítí k masu lidskému.

Lamartine


Kdyby se jednoho dne stal obecným názor, že se lze obejít bez masitých jídel, přineslo by to nejen velkou ekonomickou revoluci, ale i mravní pokrok

hrabe Maurice Maeterlin
belgický dramatik, esejista a básník


Zvířata na jatkách celým svým chováním ukazují, že cítí blízkost smrti a prožívají hrůzu této chvíle. Padají ve smrtelném úleku na kolena chvějíce se celým tělem, oblévána smrtelným potem strachu. Některá křičí přerývaným lkajícím hlasem. Pro lidi, kteří nemají potlačený soucit, je otřesné dívat se na hrůzu, která se zračí v jejich očích, vyjadřující prosbu o slitování. Avšak peklo těch zvířat začíná již v okamžiku určení na jatky, hladovění a transportu pod ukrutnou vládou lidí zbavených všech humánních citů, kteří s nimi zacházejí jen jako se zbožím.

J.Maszenke-Knape


A bůh pravil: Hle, dávám vám všechny zeleniny rozsévající sémě na povrchu země a každý strom, na němž jest plod stromu, který vydává sémě, vám budiž za pokrm.

Mojžíš
1,29


Máme-li jistotu, že určitá praxe způsobuje mnohem více utrpení zvířeti, než poskytuje užitku člověku, je to praxe morální nebo nemorální? A jestliže se lide nevynoří z bahna egoismu a jednostranně neodpoví "NE", pak ať je navždy prokleta morálka založená na užitku.

John Stuart Mill


Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.

Christian Morgenstern


Údolí celého světa plná lásky by byla zapotřebí k tomu, abychom zaplatili zvířatům za jejich služby a zásluhy.

Christian Morgenstern


Omezení produkce masa o pouhých 10% by uvolnilo množství obilí postačující k nakrmení 60 000 000 lidí.

Jean Mayer
Harvardská univerzita


Chraňte se poskvrňovat svá těla, vy smrtelní lidé, hanebným jídlem! Je obilí tady a ovoce stromů, větve k zemi jež sklání, jsou hrozny zde bujného vína, jsou zde plodiny sladké a ty, jež na ohni péci, ve vodě vařit možno. Vždyť vám nikdo nebere mléko, nebere sladký med, jenž voní mateřídouškou. Štědrá rodička země vám bohatství dává i pokrm, bez vraždy, bez všeho krveprolití. Cožpak nemůže člověk, leč záhubou jiného tvora ukojit hlad žaludku?

Publius Ovidius Naso


V jaké to špatné zvyky se uvádí, jak se to chystá nezbožně na lidskou krev, kdo ocelí telátku hrdlo protíná, může to bučení snést, jsa nepohnut v srdci, anebo kdo je s to, by vraždil kůzle, jež kvílí tak jak malé dítě, či pernatce požívat může, kterého sám dřív krmil! Jak blízko má takový člověk k plné, skutečné vraždě!

Publius Ovidius Naso


Zvířata nepokládáme za morální bytosti. Ale myslíte, že ona nás mají za morální? Obávám se, že zvířata pokládají člověka za bytost jim rovnou, která ale nanejvýš nebezpečným způsobem přišla o svůj zdravý zvířecí rozum.

Friedrich Nietzche
filosof


Nechci požívat obavy a strach a chci se vyhnout pomstě zvířat.

Volker Elis Pilgrim
spisovatel


Kvůli malému kousku masa připravíme tyto bytosti o světlo a život, který jim byl dán proto, aby se na tomto světě radovali.

Plútarchos


Odkud to přišlo, že vás jakási dravost a šílenství v této šťastné době vede k tomu, že se špiníte krví, ačkoliv máte tolik jiných způsobů obživy? Proč popíráte, že vás země dokáže uživit?…Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení?

Plútarchos


Neznám nic odpornějšího, než pohled do krví potřísněné kuchyně, ze které se ozývá křik zabíjených zvířat.

Alexander Pope
básník


Silně vyzařující místa hrůzy jsou jatka, kolem nihž je hrůzná aura. Zvířata s důvěřivýma dětskýma očima a měkkými čumáčky, ty. všechny mají strach v krvavém prostředí jatek.

Hermann Popken


Celostný pohled na život nám odhaluje vztah mezi potravou daného jedince a jeho chováním k jiným a cestou rozumové dedukce, která není fantazií. Můžeme přijít k poznatku, že jediným způsobem, jak uniknout vodíkové pumě je útěk před mentalitou, která pumu vymyslela a jediným takového útěku je pěstování úcty ke všemu životu, k životu ve všech podobách a ve všech podmínkách. je to pouze jiný výraz pro vegetariánství

Dr. Radžendra Prasád
první president indické republiky


Nedovoluj svým dětem zabíjet hmyz; tím začíná vraždění lidí.

Pythagoras


Krutost ke zvířatům a lhostejnost k jejich utrpení je nejhorší hřích člověka. To je základ lidské zkaženosti. Nikdy jsem nedokázal myslet na tato miliony trpěná a snášená muka, aniž by mě to nestísňovalo. Když je člověk původcem tolikého utrpení, jaké má právo si stěžovat, když se sám souží?

Romain Rolland
fr. spisovatel


Všechna zvířata nedůvěřují člověku a právem.

Jean Jacques Rousseau
filozof


Jedním z důvodů, že masitá strava neodpovídá člověku, je lhostejnost, jakou projevují děti vůči ní a chuť, jakou mají na zeleninu, mléčné výrobky a ovoce

Jean Jacques Rousseau


Pozvete hezkou dívku na večeři a objednáte jí šunkový sendvič! Házení perel sviním je příslovečnou hloupostí. Ale jak nazvat házení sviní perlám?

Henry S. Salt


Mohu říci, že nejpotřebnějším vědeckým kursem pro členy etických svazů byla by návštěva jatek

Henry S. Salt


Jestliže jsou pythagorejské zásady zdržování se masa správné, napomáhají nevinnému životu. Jestliže nejsou správné, učí nás alespoň šetřit život. A jestliže se zbavím své ukrutnosti, není to vůbec žádná ztráta

Seneca


Zvířata jsou moji přátelé a já své přátele nejím!

George Bernard Shaw


Když chce člověk zabít tygra, nazýváme to sportem, když chce tygr zabít člověka, říkáme tomu krutost.

George Bernard Shaw


Nedokážu si představit, že by se mé tělo stalo pohřebištěm jiných tvorů.

George Bernard Shaw


Zvyk lidi smíří s jakoukoli krutostí a móda je přivede k osvojení si jakýchkoli zvyků.

George Bernard Shaw


Proč bych se vám měl zpovídat z toho, že se správně živím? Kdybych se cpal pečenými těly zvířat, měli byste důvod ptát se mě, proč to dělám. Zvířata jsou mí přátelé…a já své přátele nejím

George Bernard Shaw


Svět není žádný šmejd a zvířata nejsou žádná surovina k našemu zneužití. Ne smilování, ale spravedlnost dlužíme zvířatům.

Arthur Schopenhauer
filozof


Je omylem domnívat se, že náš vztah ke zvířatům nemá mít morální aspekty nebo... že ke zvířatům nemáme žádné závazky - to dokazuje neotesanost a barbarství... Soucit ke zvířatům je tak silně svázán s dobrotou charakteru, že je možné tvrdit, že kdo je krutý ke zvířatům, ten nemůže být dobrým člověkem.

Arthur Schopenhauer


Teprve až lidem dojde ona prostá, nad všechny pochybnosti povznesená pravda, že zvířata jsou v podstatě totéž, co my, přestanou být zvířata tvorové bez práv a nebudou vydána zlovůli a ukrutnosti každého kluka. Pak nebude též dovoleno každému špatnému lékaři, aby zkoušel kdejaký dobrodružný rozmar své nevědomosti nejkrutějšími mukami nesčetných zvířat, jako se to děje dnes.

Arthur Schopenhauer


Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože zacházíme tak zle se zvířaty, protože křik žíznivého dobytka z železničních vagonů nikdo neslyší, protože je na jatkách tolik surovosti, protože v našich kuchyních tak mnoho zvířat umírá strašlivou smrtí z nešikovných rukou, protože zvířatům způsobují nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a musíme nést znamení této viny.

Albert Schweitzer
slavný lékař, misionář, teolog a muzikolog

 

Skutečnost, že zvířata byla používána k vědeckým pokusům, při kterých tolik vytrpěla, a při kterých tolik pomohla trpícím lidem, vytvořila nový výjimečný solidární vztah mezi člověkem a zvířaty. Jeho výsledkem je naše povinnost konat tolik dobra, kolik je možné vůči všem bytostem za všech okolností. Když pomáhám nějaké mouše z jejího trápení, snažím se pouze zbavit se části viny, která na mě spočívá za všechny zločiny proti zvířatům.

Albert Schweitzer

 

Někdo kdo si zvykl pokládat život nějaké živé bytosti jako bezcenný je v nebezpečí přicházet s nápadem bezcenných lidských bytostí.

Albert Schweitzer


Být vegetariánem, znamená odpor vůči dnešnímu stavu světa, vůči hladu, krutosti, mrhání, válce. Proti tomu je nutné něco podniknout. Má odpověď se jmenuje: vegetariánství.

Issac Bashevis Singer,
spisovatel


Kde se jedná o zvířata, stane se každý náckem...Pro zvířata je Treblinka každodenností.

Issac Bashevis Singer


Na jatkách se uřezávají hlavy zvířat, z trupů se stahuje kůže, pářou se břicha. Jak dlouho se ještě bude Bůh dívat na tohle vaše strašné peklo a mlčet? Proč potřebujete tento oceán krve a masa, jehož puch se šíří po celém vašem vesmíru?

Isaac Bashevis Singer


Celé roky jsem se chtěl stát vegetariánem. Nerozuměl jsem, jak můžeme hovořit o milosrdenství a žádat o něj a mluvit o humanismu a proti krveprolévání, když sami proléváme krev - krev zvířat a nevinných tvorů.

Isaac Bashevis Singer


Vegetariánství s sebou nese nový vztah k potravě, rostlinám i přírodě. Maso poskvrňuje naše jídlo. Ať to jakkoliv skrýváme, hlavní chod našeho jídla k nám přišel ze zkrvavených jatek. Po jídle zatěžuje naše žaludky, blokuje trávení, dokud je po pár dnech s námahou nevyloučíme. Jíme-li rostliny, dostává se jídlu nové kvality. Bereme si z půdy potravu, která je pro nás připravená, a nemusíme s ní, když si ji bereme, zápasit.

Peter Singer
filosof


Odborníci ve výživě už dlouho nediskutují o tom, je-li maso pro výživu podstatné. Shodují se v tom, že není. Mají-li dnes lidé běžně pochybnosti, že se bez masa neobejdou, vyvěrají tyto pochybnosti z neznalosti.

Peter Singer


Sklízet se nerovná porážet. Obchod se zeleninou nejsou jatka.

C. A. Skriver
spisovatel, teolog


Boží příkaz "Podmaňte si zemi" byl pochopen jako příkaz k plundrování, vandalismu, kolonizaci a vykořisťování země a všech bytostí na ní, nižších sociálních tříd, jiných ras, malých a slabých národů, žen a dětí a samozřejmě všech zvířat. Člověk rozpoutal totální válku, na jejímž konci je spálená, mrtvá planeta. A to všechno je, pokud se vůbec někdo táže po oprávnění, zdůvodněno prostým: Podmaňte si zemi!

C. A. Skriver


Proč vám působí bolest, vidíte-li, jak je bezbranné zvíře vedeno na porážku? Protože v hloubi duše cítíte, jak kruté a nespravedlivé je zabít tvora bezbranného a nevinného. Spolehněte se na popud svého srdce a přestaňte podporovat vraždění nevinných tím, že se zřeknete masitých pokrmů.

P. B. Struve
filosof, politik, ekonom


Není pochyb o tom, že součástí osudu lidského rodu je postupný vývoj ve směru zanechání jedení masa, stejně jako se divošské kmeny přestaly navzájem pojídat poté, co vešly do styku s civilizovanými národy.

Henry David Thoreau
am. přírodovědec, filozof a lékař


Povídá mi jeden farmář: „Nemůžete přece žít jen z rostlinné stravy, ta nedodává nic, z čeho se utvářejí kosti.“ A sám nábožně tráví část dne tím, že zásobuje svou tělesnou soustavu látkami potřebnými pro stavbu kostí; a jak tak povídá, kráčí za svými voly, kteří se svými z rostlinek vybudovanými kostmi vláčí přes všechny překážky jeho nemotorný pluh i jeho samého.

Henry David Thoreau


Masožravost je pozůstatek nejprimitivnějšího barbarství...

L. N. Tolstoj


Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná.

L. N. Tolstoj


Masožerství dalo by se prominout, pokud by bylo podepřeno rozumnými důvody. Ale těchto není. Je to zlá záležitost, nemající v našich dobách nijakého opodstatnění

L. N. Tolstoj


Když vidíte děti, jak trýzní kočku nebo ptáčka, napomínáte je, učíte je soucitu s živým tvorem. Ale sami chodíte na lov a zasedáte k obědu, pro který bylo zabito pár tvorů. Nepozastavíte se nad touto zjevnou protichůdností?

L. N. Tolstoj


Nezabíjej nevztahuje se jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji

L. N. Tolstoj


Vpravdě je člověk králem zvířat, neboť je svou brutalitou předčí. Žijeme ze smrti druhých. Jsme chodící hřbitovy!

Leonardo da Vinci


V mládí jsem se zřekl jedení masa a přijde ještě den, že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí

Leonardo da Vinci


Zvířata jsou na světě ze svých vlastních důvodů. Nebyla stvořena pro lidi, stejně jako černí nebyli stvořeni pro bílé a ženy pro muže.

Alice Walker
držitelka Pulitzerovy ceny

 

Před mnoha lety jsem zjistil o hamburgerech něco, co mě opravdu znechutilo. Možná to nevíte, tak doufám, že vám z toho nebude zle, ale ukázalo se, že hamburgery jsou vyráběny z mrtvých krav. Nedělám si legraci. Nemusím říkat, že jakmile jsem to zjistil, přestal jsem jíst maso úplně.

Weird Al Yankovic

zpěvák, muzikant, komik


Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení.

Josef Zezulka
lékař

 

 

 


 

VYBRANÉ CITÁTY S FOTKAMI V PDF (532KB):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | Citáty